Türkmenistan Astrakanyň gämi abatlaýyş kärhanalarynda iki sany gury ýük gämisini sargyt edýär

29.01.2021

“Gämi gurluşyk we gämi abatlaýyş Günorta merkezi” (GGGM – “Birleşen gämi gurluşyk korporasiýasyna” BGK girýär) gury ýük gämileriniň birnäçesini gurmak üçin sargyt aldy. Bu barada, Astrakhan sebiti boýunça  halkara we daşary ykdysady gatnaşyklar gullugynyň başlygy Wladimir Golowkowa salgylanyp RIA Wolga tarapyndan habar berilýär.
“Astrakhan sebitiniň gubernatory tarapyndan geçirilen duşuşyklaryň netijesinde biziň kärhanalarymyzda Türkmenistan üçin birnäçe gämi gurmak barada buýruk bermek barada ylalaşyk gazanyldy, ýagny, iki gury ýük gämileri gurmak barada. Gurluşyk “Gämi gurluşyk we gämi abatlaýyş Günorta merkezi” tarapyndan amala aşyrylar”, – sebit hökümetiniň mejlisinde Wladimir Golowkow aýtdy.
Gämi gurluşygy, Astrakhan sebiti we Türkmenistan bilen özara gatnaşyklaryň esasy ugurlaryndan biri bolup, ol muny aýdyp belläp geçdi. Bu hyzmatdaşlyk, öz döwründe, Astrakhan kärhanalaryna 750 million dollarlyk sargyt getirdi.
“Biz, ýörite maksatly gämileri şeýle hem awtoparomlary gurmak üçin sargytlar boýunça, mundan beýläkki gepleşikler geçirmäge dowam edýäris”, – edaranyň başlygy nygtady.
Öňler, Astrakhan gämi gurluşykçylary Türkmenistan üçin dürli maksatly birnäçe gämileri gurupdy, şol sanda Hazar nebitini daşamak üçin nebit goýulýan tankerleri.

Çeşme Orient.tm