Kanunlar, tertipler we talaplar

Kanunlar
 1. Kärhanalar hakynda Türkmenistanyň Kanuny;
 2. Konteýnerlere degişli gümrük Konwensiýasyna goşulmak hakynda Türkmenistanyň kanuny;
 3. Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda Türkmenistanyň kanuny (rejelenen görnüşi);
 4. Türkmenistanyň ulag syýasatynyň esaslary hakynda Türkmenistanyň kanuny;
 5. Ulag howpsuzlygy hakynda Türkmenistanyň kanuny;
 6. Demir ýol ulagy hakynda Türkmenistanyň kanuny;
 7. Awtomobil ulagy hakynda Türkmenistanyň kanuny;
 8. Lizing hakynda Türkmenistanyň kanuny;
 9. Türkmenistanyň Howa kodeksi;
 10. Türkmenistanyň Gümrük kodeksi;
 11. Türkmenistanyň Söwda deňiz gatnawynyň kodeksi;
Tertipler
 1. Türkmenistanyň deňiz portlarynda we Hazar deňziniň Türkmen böleginde daşary ýurt deňiz gämilerine bunkerlemek hyzmaty edilende gulluklaryň özaraarkalaşykly hereketiniň tertibi;
 2. Demir ýol ulag serişdeleri arkaly Türkmenistanyň gümrük serhedinden geçirilýän harytlary we konteýnerleri gümrük taýdan resmileşdirmegiň tertibi;
 3. Halkara gatnawyny amala aşyrýan deňiz gämilerini hem-de olarda daşalýan harytlary we ulag serişdelerini gümrük taýdan resmileşdirmegiň tertibi;
 4. Gämä at dakmagyň ýa-da onuň adyny üýtgetmegiň tertibi;
 5. Konteýneri harytlaryň gümrük plombalary we möhürleri astynda daşalmagyna goýbermek hakynda çözgüdi kabul etmegiň tertibi;
Talaplar
 1. Elektron resminamalar dolanyşygy ulgamynyň bir bitewi tehniki talaplary;
 2. Internet web-saýtynyň döredilmeginde we işe girizilmeginde berjaý edilmäge degişli bir bitewi tehniki talaplary;
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide